O stowarzyszeniu, Strategia, Statut

To był dobry 2003 rok

Lato było ciepłe, plony dorodne, wszystko wyglądało przepięknie. Jednego z tych pięknych dni nigdy nie zapomnimy. Był to 6 czerwca 2003 roku. Dzień, w którym nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nazwą „Przystań”. A wszystko zaczęło się rok wcześniej. Nie za górami, nie za lasami, ale tu niedaleko, obok nas. Grupa przyjaciół postanowiła podzielić się czymś, co jest bardzo cenne – a mianowicie swoim czasem. Postanowili dzielić się nim z tymi, którzy tego potrzebują najbardziej.

Spotykali się u Błażeja Malety. Anetta i Jacek Pęczak, Danuta i Krzysztof Majda oraz Maria i Jacek Sulkowscy to ludzie, dla których los drugiego człowieka nie jest obojętny. Naprzeciw nim wyszedł proboszcz parafii p/w Św. Barbary ks. kanonik Mirosław Frankowski udostępniając pomieszczenia na jej terenie. Wzięli się ostro do pracy. Wkładając w budynek własne oszczędności oraz otrzymane dotacje udostępnili dzieciom, młodzieży a także dorosłym wyremontowany Klub Przystań.

Dzięki temu od tej chwili, wszyscy od małego do dużego mogli uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, a jest ich bardzo dużo. Zajęcia plastyczne, kółko taneczne, teatralne, warsztaty beatboxowe, szkółka wokalna, kółko poetyckie to wszystko pod nazwą „Kużnia Artystyczna”. Codziennie dzieci i młodzież korzystają z korepetycji, gier i zabaw, zajęć plastycznych, zajęć z psychologiem. Wszystko pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli, pedagogów, psychologów i wolontariuszy.

Poza tym wiele inicjatyw takich jak warsztaty plastyczne, muzyczne, beatboxowe, taneczne, studio piosenki turystycznej, koncerty charytatywne, spotkania świąteczne, konkursy powiatowe i ogólnopolskie, kolonie letnie, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludżmi, prelekcje, pokazy, wieczory poezji i mnóstwo ciekawych form artystycznych adresowanych do każdej grupy wiekowej.

Strategia działania Stowarzyszenia PRZYSTAŃ

W oparciu o Statut Stowarzyszenia PRZYSTAŃ oraz założenia, jakie leżały u podstaw powołania do życia tej organizacji, Zarząd Stowarzyszenia opracował niniejsza strategię działania. Strategia wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2012 roku.

Misja Stowarzyszenia PRZYSTAŃ

Stwarzamy warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego

oraz dla aktywizacji społecznej mieszkańców naszego miasta i okolic.

 

Cel główny działalności Stowarzyszenia PRZYSTAŃ – Rozwój kultury alternatywnej oraz partnerstwa między środowiskami na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Tureckiego.

Cele drugoplanowe działalności Stowarzyszenia PRZYSTAŃ:

1.      Prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej w lokalnym środowisku.

2.      Prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w zakresie szeroko pojętego rozwoju osobistego: fizycznego, psychicznego, intelektualnego oraz duchowego.

3.      Prowadzenie działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.

4.      Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

5.      Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem.

6.      Popularyzacja idei współpracy i porozumienia opartej na tolerancji wyznaniowej.

7.      Inicjowanie działań o charakterze skautowskim i harcerskim.

8.      Wspieranie rozwoju gospodarczego oraz partnerstwa lokalnego.

9.      Realizacja zadań publicznych oraz wszelkich innych zadań zleconych przez organy administracji publicznej.

Działania służące realizacji przedstawionych celów odzwierciedlają potrzeby lokalnej społeczności. Ich zakres przedstawiony jest w Statucie Stowarzyszenia. Szczegółowe plany działań Zarząd Stowarzyszenia opracowuje odrębnie na każdy rok kalendarzowy biorąc pod uwagę możliwe do pozyskania środki finansowe.

Do stałych działań realizowanych cyklicznie co roku zaliczamy:

1)     Festival SCABB, a nim:

-         Oficjalne Mistrzostwa Polski zespołów Beatboxpwych,

-         Organizacja warsztatów: tańca, beatboxu, DJ-producenckie, teatralnych, dziennikarskich,

-         Tworzenie Galerii Miejskiej Malarstwa Wielkoformatowego,

-         Otwarte Mistrzostwa Turku w Jeździe na deskoroce.

2)     Szkółkę wokalną MODERATO – nauka śpiewu dla przedszkolaków,

3)     Powiatowy konkurs piosenki - Eurowizja dla dzieci i młodzieży,

4)     Ogólnopolski Konkurs Poetycki,

5)     Obchody 86 urodzin Kubusia Puchatka,

6)     Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Za realizacje celów niniejszej strategii odpowiada Zarząd Stowarzyszenia.

 

Statut

Stowarzyszenia PRZYSTAŃ

Preambuła

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie PRZYSTAŃ jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży, upowszechnianie postaw pro-społecznych.  

                  

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie PRZYSTAŃ i w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.      Stowarzyszenie działa w ramach porządku prawnego określonego przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawę Prawo o stowarzyszeniach, ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie aktów wprowadzających te ustawy i aktów powiązanych, rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw oraz na podstawie niniejszego statutu.

3.      Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Zakres działań zaliczanych do działalności pożytku publicznego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego statutu. Załącznik jest integralną, częścią statutu. Wszystkie działania wymienione w załączniku 1 mogą być wykonywane zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.

4.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

5.      Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw oraz w celu realizacji zadań zleconych może zatrudniać pracowników.

§ 2

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej (RP).

2.      Stowarzyszenie może podejmować działania również poza granicami RP z poszanowaniem przepisów krajów obcych oraz umów międzynarodowych.

3.      Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Turek.

4.      Działalność Stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich obywateli RP oraz osób przebywających na terenie RP ze szczególnym uwzględnieniem osób wymagających pomocy lub osób, których stan materialny, psychiczny i fizyczny zagraża społecznym wykluczeniem.

 

Rozdział II - Cele i sposoby realizacji

§ 3

      Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej w lokalnym środowisku.

2.      Prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej obejmującej dzieci i młodzież w zakresie szeroko pojętego rozwoju osobistego: fizycznego, psychicznego, intelektualnego oraz duchowego poprzez:

a)      organizowanie różnych form życia młodzieżowego: rozrywki, wypoczynku, turystyki, sportu i rekreacji z propagowaniem idei trzeźwości,

b)      umożliwianie rozwoju zainteresowań u dzieci i młodzieży,

c)      kształcenie wrażliwości artystycznej i estetycznej,

d)      prowadzenie edukacji i działań prozdrowotnych oraz działań w zakresie profilaktyki     uzależnień.

3.      Prowadzenie działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny:

a)   wspieranie rodziny w prawidłowym pełnieniu funkcji wychowawczej,

b)      kształtowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku rodziny w społeczności,

c)      podejmowanie działań na rzecz umacniania rodziny,

d)      przeciwdziałanie patologii w rodzinie.

4.      Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

5.      Prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem.

6.      Popularyzacja idei współpracy i porozumienia opartej na tolerancji wyznaniowej.

7.      Realizacja zadań publicznych ujętych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wszelkich innych zadań zleconych przez organy administracji publicznej.

8.      Inicjowanie działań o charakterze skautowskim i harcerskim oraz nadzorowanie ich realizacji.

9.      Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego, wspierania rozwoju gospodarczego oraz partnerstwa lokalnego.

 

§ 4

       Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.        Prowadzenie różnorodnych form pracy mających realizować statutowe cele Stowarzyszenia, takich jak na przykład: funkcjonowanie świetlicy, klubu, organizowanie i współorganizowanie koncertów, konferencji, prelekcji, szkoleń, wykładów, wystaw, spotkań, konkursów oraz innych. Prowadzenie drużyn skautowskich i harcerskich oraz kół zainteresowań.

2.        Prowadzenie działalności na zlecenie organów państwowych i samorządowych, zgodnie z celami i zasadami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności prowadzenie powiatowej placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci            i młodzieży.

3.        Współpracę z władzami rządowymi i samorządu terytorialnego, władzami kościelnymi, innymi stowarzyszeniami, organizacjami, fundacjami, szkołami, instytucjami i osobami zainteresowanymi działalnością statutową Stowarzyszenia.

4.        Pozyskiwanie środków finansowych w sferze prywatnej i publicznej dla realizacji zadań statutowych.

5.        Prowadzenie działalności handlowej i usługowej, pośrednictwa w handlu i usługach oraz aukcji przedmiotów, których sprzedaż nie wymaga zezwolenia, dla celów funkcjonowania stowarzyszenia.

6.        Gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących kultury, edukacji, inicjatyw mogących służyć realizacji celów Stowarzyszenia.

7.        Wspieranie zgodnych z celami statutu Stowarzyszenia inicjatyw osób indywidualnych     i środowisk lokalnych.

 

§ 5

1.        Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych.

2.        Stowarzyszenie może wraz z innymi stowarzyszeniami założyć związek stowarzyszeń.

 

Rozdział III - Prawa i obowiązki członków

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających

3)      członków honorowych.

§ 7

1.        Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:

a)      wszyscy obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,

b)      cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

c)      cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.        Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczowa. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.        Zarząd Stowarzyszenia może nadać godność członka honorowego Stowarzyszenia osobom mającym szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 8

1.        O przyjęciu członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek poparty rekomendacją, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

2.        Decyzja o odmowie przyjęcia członka podlega zaskarżeniu do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które może wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie kandydatury. Decyzja Zarządu podjęta na wniosek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

 

§ 9

  Członkowie mają prawo do:

1.        Biernego i czynnego prawa wyborczego.

2.        Uczestniczenia w zebraniach, naradach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

3.        Uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

4.        Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy materialnej i niematerialnej Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 35 i § 36.

5.        Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

6.        Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu osoby z listy członków.

 

§ 10

     Obowiązkiem członków jest:

1.   Przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia, regulaminów oraz uchwał organów

      Stowarzyszenia.

2.      Czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia.

3.      Przestrzeganie etyki zawodowej oraz moralnego zachowania w życiu codziennym.

 

§ 11

1.        Członek wspierający i honorowy posiadają prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.        Członek wspierający i honorowy mają prawo brać udział z głosem doradczym                 w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3.        Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4.        Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 12

Utrata członkostwa następuje wskutek:

1.      Wystąpienia ze Stowarzyszenia na własną prośbę, zgłoszoną na piśmie Zarządowi.

2.      Wykluczenia ze Stowarzyszenia i skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z następujących powodów dotyczących Członka Stowarzyszenia:

a)      nieetycznego lub niemoralnego zachowania,

b)      uchylania się od uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia.

c)      nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów Stowarzyszenia,

d)      działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.      Wykluczenie i skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić również w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci utraty praw publicznych.

4.      Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

Rozdział IV -Władze i struktura Stowarzyszenia

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2)      Zarząd Stowarzyszenia.

3)      Komisja Rewizyjna.

§ 14

1.      Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia trwa 5 lat.

2.      Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się                 w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

3.      Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4.      Członek Stowarzyszenia może pełnić tylko jedną funkcję we władzach Stowarzyszenia.

5.      Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydujący, którzy otrzymali największą ilość głosów.

 

§ 15

Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyborów.

 

§ 16

1.        Mandat członka władz wygasa w przypadku:

a)    ustania przynależności do Stowarzyszenia,

b)   zrzeczenia się mandatu,

c)    wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji; za okoliczności uniemożliwiające pełnienie funkcji uważa się np.: śmierć osoby pełniącej funkcję, chorobę uniemożliwiającą branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy, wyjazd za granicę na czas ponad pół roku,

d)   upływu kadencji we władzach Stowarzyszenia.

2.      Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przy-padku, gdy:

a)    bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech kolejnych zebraniach danego organu,

b)   bez ważnych przyczyn nie biorą udziału przez co najmniej 6 miesięcy w powierzo-nych im pracach danego organu.

3.        Decyzję o odwołaniu członka władz z pełnionych funkcji podejmuje ten organ władz, którego członkiem jest zainteresowany.

4.        Wygaśnięcie mandatu członka władz Stowarzyszenia stwierdza ten organ władz, którego członkiem jest zainteresowany.

5.        W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Stowarzyszenia w przypadku innym niż upływ kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany z listy wyborczej według kolejności otrzymania głosów w wyborach. Włączyć można nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków określonej statutem.

6.        Przy braku kandydatów z listy muszą odbyć się wybory uzupełniające.


§ 17

1.        O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz i organów kolegialnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności nie mniej niż połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2.        Z wyjątkiem spraw określonych w statucie, głosowania są jawne. Głosowanie tajne można przeprowadzić w przypadku, gdy zażąda tego, co najmniej 1/3 obecnych i upraw-nionych do głosowania.

 

§ 18

1.      Stowarzyszenie może podejmować się działań zlecanych przez administrację rządową oraz instytucje państwowe i prywatne.

2.      W celu realizacji innych zadań w strukturze Stowarzyszenia tworzone będą działy specjalistyczne zajmujące się wydzielonymi zadaniami.

3.      Każdy dział powinien posiadać swój wewnętrzny regulamin regulujący zasady pracy, sposób finansowania i kierowania działem.

4.      Powołanie nowego działu i uchwalenie jego regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział V -Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 19

1.      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      W walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3.      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4.      Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.

5.      O miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

§ 20

1.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, co roku w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok obrachunkowy.

2.      Każdy członek Stowarzyszenia może zgłaszać do Zarządu Stowarzyszenia na piśmie wnioski związane z przeprowadzeniem Walnego Zebrania Członków w terminie, co najmniej tygodnia przed datą walnego zebrania. Po tym terminie wnioski zostaną rozpatrzone na Walnym Zebraniu Członków w trybie wolnych wniosków.


§ 21

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może odbyć się w każdym czasie szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a)    z własnej inicjatywy,

b)   na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)    na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

3.      W przypadkach określonych w ust. 2 pkt b) i c), Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd nie później niż 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku lub żądania Zarządowi, z uwzględnieniem procedur i terminów określonych w § 14¸§17.

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 22

1.      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały w obecności przynajmniej połowy członków, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem sytuacji określonej w pkt. 2.

2.      Zmiany w statucie Stowarzyszenia podejmowane są przez Walne Zebranie Członków w obecności przynajmniej 3/4 członków Stowarzyszenia, większością, co najmniej 2/3 głosów.

§ 23

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należą:

1.        Określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia.

2.        Uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby.

3.        Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.

4.        Powołanie i likwidacja działów, uchwalenie oraz zmiany regulaminów poszczególnych działów.

5.        Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

6.        Podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu na  wniosek Komisji Rewizyjnej.

7.        Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

8.        Podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia.

9.        Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej.

10.    Podejmowanie uchwał o przynależności do innych stowarzyszeń.

11.    Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Rozdział VI -Zarząd Stowarzyszenia

§ 24

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

§ 25

1.      Zarząd Stowarzyszenia może liczyć od 3 do 5 członków, wybranych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

2.      Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego składu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów prezesa Zarządu Stowarzyszenia, sekretarza i skarbnika.

3.      Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu. W porozumieniu z innymi członkami zarządu zatrudnia i zwalnia pracowników.

4.      Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.

5.      Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 26

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 27

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należą:

1.      Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

2.      Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.

3.      Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

4.      Uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia i jego wykonywanie.

5.      Uchwalanie regulaminów, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków        Stowarzyszenia.

6.      Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.

7.      Nadawanie godności członka honorowego.

8.      Tworzenie i likwidacja biura Zarządu.

9.        Podejmowanie uchwał i załatwianie spraw bieżących nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

10.    Zatrudnianie pracowników w tym Kierownika Działu ds. Poszkodowanych oraz kontrola ich pracy.

 

§ 28

1.      Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu - w tym prezesa lub wiceprezesa.

2.      Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego członka Zarządu.

 

Rozdział VII -Komisja Rewizyjna

§ 29

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.      Komisja rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia. Składa się z trzech członków wybieranych większością głosów przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Członkowie komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.      Członkowie komisji Rewizyjnej

a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4.      Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty i uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

1.      Kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2.      Kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem finansowym, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

3.      Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami i uwagami wynikającymi z  przeprowadzonych kontroli.

4.      Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

5.      Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia.

6.      Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków  Stowarzyszenia oraz przedstawianie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

§ 31

Komisja Rewizyjna jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia o zmianę wysokości składki członkowskiej.

 

Rozdział VIII -Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 32

1.      Majątkiem Stowarzyszenia mogą być nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.      Nieruchomości i ruchomości mogą pochodzić zarówno z zakupów ze środki własne jak i z darowizn i spadków.

3.      Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)    wpływy z dobrowolnych składek członkowskich,

b)   dotacje od organizacji państwowych, samorządowych i międzynarodowych oraz innych jednostek zarówno w kraju, jak i za granicą, według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie,

c)    dochody z majątku Stowarzyszenia,

d)   dochody z lokat kapitałowych i operacji finansowych,.

e)    darowizny, zapisy i spadki osób fizycznych i prawnych.

4.      Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na cele działalności statutowej.

5.      Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

 

§ 33

Stowarzyszenie  może  tworzyć  spółki  i  fundacje  oraz  przystępować  do  już  istniejących

i korzystać z osiągniętych dochodów z przeznaczeniem wyłącznie na działalność statutową.

 

§ 34

Wszelkie dokumenty finansowe, oraz wewnętrzne akty prawne wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym dla swej ważności wymagają podpisów dwóch członków Zarządu - w tym prezesa lub wiceprezesa. Nie dotyczy to uchwał, o których mowa w § 17 statutu.

 

§ 35

Za zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia odpowiada Zarząd Stowarzyszenia.
 

Rozdział IX - Przepisy szczególne

§ 36

Zabrania się:

1.      Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2.      Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.      Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4.      Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział X -Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

1.      Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej 3/5 członków Stowarzyszenia, powziętej większością co najmniej 2/3 głosów.

2.      Walne Zebranie Członków zwołane w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, wyznaczone         w drugim terminie, może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

3.      Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa także cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

Rozdział XI - Załączniki

Poniżej opisane załączniki stanowią integralną część statutu stowarzyszenia, a postanowienia w nich zawarte mają taką moc jak postanowienia statutu, ich zmiana stanowi zmianę statutu.

1. Załącznik Nr 1 do statutu stowarzyszenia Przystań w Turku - Wykaz działalności pożytku publicznego, które Stowarzyszenie PRZYSTAŃ wykonuje nieodpłatnie.

2. Załącznik Nr 2 do statutu Stowarzyszenia Przystań w Turku - Wykaz działalności pożytku publicznego, które Stowarzyszenie PRZYSTAŃ wykonuje odpłatnie.

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego

Zebrania Stowarzyszenia PRZYSTAŃ

Jacek Krzysztof Pęczak

Turek, dnia 12 września 2011 r.