Regulamin konkursu poetyckiego

Witamy i przypominamy ! STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU OGŁASZA OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI POD HASŁEM: „…ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ, BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ..”-(Bułat Okudżawa) KONKURS REALIZOWANY JEST W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ „LITERATURA W TRZECH AKTACH” – działania na rzecz popularyzacji literatury i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców regionu REALIZATOR PROJEKTU • STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU PARTNERZY PROJEKTU: • MUZEUM IM.J.MEHOFFERA W TURKU PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ: • SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO • GMINĘ MIEJSKĄ TUREK REGULAMIN XII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Kategorie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 2016: I: Poezja „Młody talent” – dla osób od 14 do 20 lat(przewidziane trzy nagrody pieniężne) II: Poezja – dla osób powyżej 20 lat(przewidziane trzy nagrody pieniężne) III: Poezja dla dzieci (nowość). (przewidziane trzy nagrody pieniężne) • Organizatorzy mają prawo zmienić ilość nagród w poszczególnych kategoriach. 2.Oceny zgłoszonych utworów dokona profesjonalne jury: • Jury poetyckie: Leszek Lament-przewodniczący, Anna Baśnik, Iwona Wierzbicka 3. Konkurs ma charakter otwarty. • Uczestnicy przesyłają zestaw trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce jednak inspirowany hasłem naszego konkursu. • Każdy zestaw winien być opatrzony godłem(słowem). Natomiast dane osobowe autora, (IMIĘ I NAZWISKO, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, e-mail,)oraz Oświadczenie o treści: „Oświadczam ,że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs .Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach”, powinny znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej tym samym godłem(nie piszemy danych osobowych na kopercie głównej) . • Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych. • Prosimy o umieszczenie na zestawie nazwy kategorii. Uczestnik konkursu może wziąć udział jednocześnie w dwóch kategoriach. W takim wypadku należy dołączyć do zestawu utwór innej kategorii także w trzech egzemplarzach i umieścić na nim godło i nazwę kategorii . 4. Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane przez jurorów. 5. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 16.10.2016 r.(decyduje data stempla pocztowego) 6.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 7.Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście. 8.Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi prawdopodobnie 19 listopada 2016r. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu. 9.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich. 10.We wszystkich kwestiach spornych rozstrzyga Organizator. 11.Autor, nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikacji pokonkursowej „Literatura w trzech aktach”. Adres, na jaki należy nadsyłać prace: Stowarzyszenie Przystań. 62 -700 Turek. ul. Browarna 13. Z dopiskiem-Konkurs Literacki SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZYMY POWODZENIA ZARZĄD STOWARZYSZENIA PRZYSTAŃ W TURKU